Ứng dụng > Ứng dụng hàng hải

Ứng dụng hàng hải

Sau thời gian tiếp xúc với nước muối chắc chắn tạo ra sự ăn mòn trong tất cả các bề mặt không được bảo vệ đầy đủ. Hệ sản phẩm NEWTEC PUA – Vật liệu phủ gốc Polyurea (EPL550) và dòng sản phẩm Starcoat® 236 (Sơn phủ Epoxy đa năng) cung cấp giải pháp tuyệt vời cho các ứng dụng sau:

  • Bảo vệ vỏ tàu và sàn tàu
  • Bảo vệ khu vực bốc hàng
  • Bảo vệ sàn xe trên phà chở khách
  • Bảo vệ chống ăn mòn cho tất cả các thành phần tàu
  • Sản xuất và sơn phao, bến …
  • Bảo vệ bể nước mặn trên tàu cá
  • Bảo vệ vật liệu và thiết bị thể thao dưới nước